Top Row: ML Sah, Ravi Das, Herbie, Sita, Lakshman Das, Carlos Vishwanath, Krishna Das, Tukaram (behind Krishna Das), Ram Dass,
Rameshwar Das (behind Ram Dass), KK Sah, Balaram Das
Middle Row: Carl Rameshwar Dass, Uma, Annapoorna, Anasuya, photo of Maharajji, Parvati, Radha, Mohan
Bottom Row: Ram Dev, Raghu Markus, Jaganath, Dwarka, Vishu